List of pictures Menu Lijst met fotoseries
Iridescence_/_Iriseren
8. Iridescence of the skin
of Boa constrictor
Under construction
All pictures:  /  Alle foto's:
© A.A. Verveen
& E.M. Verveen-Keulemans
8. Iriseren van de huid
van Boa constrictor
Wordt bewerkt
Picture after the moult.
The snake isires only somewhat, since lighting is not very intense.
Iridescence_/_Iriseren Beeld na vervelling.
De slang iriseert weinig omdat de belichting niet zo sterk is.
Wintertime.
The sun shines in the terrarium.
The snake lies in the sunshine against the glass wall of the terrarium.
Iridescence_/_Iriseren
Het is winter.
De zon schijnt in het terrarium.
De slang  is tegen de glazen zijwand van het terrariumin de zon gaan liggen.
Ibidem.
Note the preponderance of blue. 
Iridescence_/_Iriseren
Idem.
Let op het overheersen van de blauwe kleur. 
The head irises subtly. Iridescence_/_Iriseren
Subtiel iriseren van de kop.
Iridescence, detail.  Iridescence_/_Iriseren
Iriseren, detail.
Iridescence of two boas of which one is sloughing. Note that both irise: the sloughed part as well as the part that still contains the old skin. Iridescence_/_Iriseren
Iriseren van twee boa's,
waarvan er één vervelt.
Zowel het wel als het niet vervelde deel iriseren.
Ibidem, detail.
Iridescence_/_Iriseren
Idem, detail.
Iridescence of (an old) piece of
sloughed skin, lighted from below.
Only visible when viewed
perpendicular to the main axis
of the snake
(the arrow points to the position of
the head of the boa). 
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid
Iriseren van (oude) opperhuid op doorlichten van onderaf.
Alleen zichtbaar wanneer dit wordt bekeken loodrecht op de dwarsrichting van de lengteas.
De pijl wijst naar de positie van de kop van de boa.
The iridescent parts of the epidermis are located on the head, back and flanks of the boa.
Note that the eye caps are not.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid
Het is de opperhuid van de kop, de rug en de bovenste delen van de flanken die sterk iriseert.
De oogschilden doen niet mee.
Iridescence, close-up 1. Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid
Iriseren, detail 1.
Iridescence, close-up 2. Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid Iriseren, detail 2.
The eye caps are clear
so vision is not disturbed by iridescence.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid De oogschilden zijn helder,
het zich wordt dus niet door iriseren verstoord.
Scanning electron microscopic (SEM) picture
of the outside of a dorsolateral scale of a boa.
From a piece of sloughed skin.
magnification: see bar.
 Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid Scanning (Raster) elektronenmicroscopische (SEM) opname van de buitenkant van een dorsolaterale  (bovenkant van een flank) schub van een boa,
afkomstig uit een vervelling.
Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture with frame indicating  the next magnification (ten times).
Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid Vergroting: zie maatbalk.
Dezelfde SEM opname met aanduiding van de plek van de komende tien-voudige vergroting.
Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture (continuation).

Magnification: see bar.

Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid SEM opname (vervolg).

Vergroting: zie maatbalk.

Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture (continuation).

Magnification: see bar.

Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid SEM opname (vervolg).

Vergroting: zie maatbalk.

Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture (continuation).
Magnification: see bar.
The grid starts to become visible.
The irregular pattern probably represents the original epidermal cells.
Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid SEM opname (vervolg).
Vergroting: zie maatbalk.
Het raster begint zichtbaar te worden. Het onregelmatige patroon stelt vermoedelijk de vroegere celwanden voor.
Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture (continuation).
Magnification: see bar.

The grid runs parallel with the central axis of the boa (head: bottom left, tail: top right).

Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid SEM opname (vervolg).
Vergroting: zie maatbalk.

De tralie ligt evenwijdig aan de centrale as van de boa (kop linksonder, staart rechtsboven).

Opname: Jeroen Rouwkema.
SEM picture (continuation).
Magnification: see bar.

The spacing corresponds with the wavelengths of blue light.

Picture by Jeroen Rouwkema.
Epidermal_iridescence_/_Iriseren opperhuid SEM opname (vervolg).
Vergroting: zie maatbalk.

De afstanden komen overeen met de golflengten van blauw licht.

Opname: Jeroen Rouwkema.
   Revised: December 29th, 2010   
List of pictures Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries