List of pictures Menu Lijst met fotoseries
Colours of the skin / Kleuren van de huid
7. Colours of the skin
of Boa constrictor
All pictures:  /  Alle foto's:
© A.A. Verveen
& E.M. Verveen-Keulemans
7. Kleuren van de huid
van Boa constrictor
The skin is coloured at the outside since epiderm as well as the outer dermal cell layer contains many pigment granules. The other dermal cells do not contain pigments hence show the original colours of the skin: a milky bluegrey (skin of a dead boa).
Outside and inside / Buiten- en binnenkant
 
 
De huid is aan de buitenkant gekleurd omdat zowel de opperhuid als de buitenste cellaag van de leerhuid veel pigmentkorrels bevatten. Aan de binnenkant niet, zodat daar de echte kleur van de huid is te zien: een grijsblauwe melkkleur (huid van een dode boa).
The skin consists of the upper layer or epidermis and the dermis. The epidermis is rolled off from right to left (skin of a dead boa).
Epidermis and dermis / Opper- en lederhuid
De huid bestaat uit twee lagen: de opperhuid, die van rechts naar links wordt opgerold en de lederhuid (huid van een dode boa).
Removal of  the epidermal skin off the skin of the head of a dead male boa exhibits the subtle play of dermal skin colours. Dermal head skin / Lederhuid van de kop Bij het afrollen van de opperhuid van de kophuid van een dood mannetje wordt het subtiele kleurenspel van de lederhuid goed zichtbaar.
Outside view of the skin:
left: complete skin,
center: epidermis removed,
right: corresponding epidermis only.
Skin layers / Huidlagen De buitenkant van de huid.
Links compleet,
midden: opperhuid verwijderd,
rechts bijbehorende opperhuid.
Similar picture, detail. The dermis (centre) contains dark melanin, about black, while the epidermal melanin (right) is coloured a lichter brown, and is distributed in different densities. Medallion / Medaillon Idem, detail.
Duidelijk is dat de lederhuid (midden) donker melanine bevat, haast zwart,
terwijl in de opperhuid (rechts) lichter bruin melanine in verschillende dichtheden voorkomt.
Epidermal colours vary
 from dark reddish brown (top left) via light reddish brown (top right) to about translucent (bottom left).
Bottom right: complete translucency.
Epidermal_colours_/_Kleuren _van_de_opperhuid
Kleuren van de opperhuid.
De kleuren varieren van donker roodbruin (linksboven) via licht roodbruin (rechtsboven) tot praktisch geheel doorzichtig (linksonder).
Rechtsonder:
helemaal doorzichtig.
Red, orange (here), yellow, ochre and salmon coloured pigments are synthesized in plants only.
Animals obtain the pigments by way of the food chain.


Vegetable pigments / Pigmenten uit olanten Rode, oranje (hier), gele, oker en zalmkleurige pigmenten worden uitsluitend in planten aangemaakt. Dieren krijgen ze alleen via de voedselketen binnen.


The white pigments in the "eyes" on the flanks of the boa and around its tail are caused by larger guanin crystals that reflect all the wavelengths of visible light. Smaller crystals reflect blue only, which together with yellow vegetable pigments creates the green colours of other reptiles and amphibians.
 
Guanine pigment
Het witte pigment in de "ogen" op de flank en de ringen rond de staart bestaat uit grotere guaninekristallen.
Deze reflecteren licht van alle golflengten, dus wit. Kleinere kristallen reflecteren blauw dat samen met gele plantpigmenten door "pixelmenging" de kleur groen veroorzaakt die wij bij allerlei reptielen, en amfibiën kunnen zien.
The melanin pigment is made in the animal itself.
Black in the dermal skin at left, and different shades of brown in the corresponding epidermis at right.
Melanin / Melanine Het melanine wordt door het dier zelf aangemaakt.
Zwart melanine in de lederhuid links, met verschillende intensiteiten bruin in de bijbehorende opperhuid rechts.
 
 
 
  Revised: December 25th, 2010  
List of pictures Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries