List of picture series Menu Lijst met fotoseries
gaseous distention / Door gassen opgeblazen
6. Digestion All pictures:  /  Alle foto's:
© A.A. Verveen
X-ray:  /  Röntgenfoto:
RW.F. Becking, veterinarian
6. Vertering
The dead rabbit which is situated in the stomach and esophagus of the female is quite well visible shortly after mealtime. State after swallowing the prey Kort na het verzwelgen van het dode konijn zie je het nog goed, met het achterlijf ervan in de slokdarm kort voor de maag.
At left a boa immediately before (L) and shortly after its meal (R).
At right another boa shortly after its meal (L) and afyter digestion has been finished and she has emptied her bowels (R).
Comparisons Links zie je een boa direct voor (L) en direct na (R) de maaltijd.
Rechts een boa direct na de maaltijd (L) en na afloop van de vertering als er ontlasting is afgezet (R).
Distension of the boa occurs several days after the meal.
It is caused by the formation of gases in the process of digestion of the prey.
Inflated by digestive gases Enkele dagen na de maaltijd is de boa door bij het verteren van de prooi vrijkomende gassen flink opgezwollen.
Another example of the balloon-like gaseous expansion. Digestive gasproduction Nog een voorbeeld van het als een ballon opgeblazen zijn van de boa.
Pictured time course of the process of expansion during digestion. Compare the diameters that are posited on the white line.
The boa has swallowed one mouse only.
Expansion time course, 1 mouse Fotoserie van de uitzetting ten gevolge van de vertering van de prooi. Vergelijk de doorsneden die op de witte streep liggen.

De boa heeft één muis op.
Similar, but after a meal of two mice.

Note the feces deposited on the last day (August 25th).
Expansion time course, 2 mice Idem, na een maaltijd van twee muizen.

N.B. Let op de ontlasting die op de laatste dag (25 augustus) is afgezet.
After some days the snake needs to get rid of urates. It drinks water to be able to deposit urin.e Drinking boa Enkele dagen na de maaltijd moet de boa de uraten kwijt. Het drinkt om die straks met de urine te lozen.
Detail. Drinking boa, detai Detail.
Sequence to show the regular occurrence of the tongue to taste the water. Only the tip of the tongue is used in this situation. Taste the water Serie opnames om het regelmatige proeven tijdens het drinken te laten zien. Alleen het uiterste puntje van de tong wordt hiervoor uitgestoken.
Urine deposit, here together with the faeces. The "solid" part is white, the fluid discharge is yellow-brown.

It stinks.
Urine and faecal deposit Urine afzetting, hier plus de feces. De "vaste" urine is wit van kleur, de vloeibare geelbruin.

Alles stinkt.
Cat litter removes the stink.

Discharge of fluid as well as deposit of solid (white) blob of urine.
Cat litter Kattenbakkorrels nemen de geur goed weg.

Afzetting van vaste (wit) en vloeibare urine.
The solid deposit may be coated with a yellow substance. Yellow-coated deposit De vaste afzetting is soms omhuld door een stevige gele substantie.
Sometimes even of a nice orange colour. Orange cover Soms ook fraai oranje.
A solid deposit may also be coloured a yellow-brown throughout.

The black substance is faecal.
Yellow-brown throughout Soms is de substantie geelbruin van kleur.

De zwarte substantie is ontlasting.
A brownish cast of a ureter. ureter cast Een bruin afgietsel van de urinewegen.
Some bones or teeth may escape digestion.
X-ray taken 85 days after mealtime of a pregnant female boa, taken because her condition was in question.
Vertebrae and ribs are white. Bones of the prey were tinted with yellow, gas bubbles with red.
X-ray with prey remnant Sommige tanden of botten ontsnappen aan de vertering.
Rontgenfoto van een drachtige boa, 85 dagen na haar laatste maaltijd gemaakt omdat niet duidelijk was wat zij mankeerde. Ruggewervels en ribben zijn lichtgekleurd, botjes van de prooi zijn geel en gasbellen rood getint.
Hairs of the prey are not digested and they stay in the stomach until the very end of digestion after which they are quickly transported to form the main ingredient of the faeces.

Anatomical position of the stomach (centre and top) relative to the length of the boa and with regard to the tip of the snout.
Stomach position De haren van de prooi verteren niet en blijven tot het laatste moment in de maag, waarna zij snel worden doorgesluisd en het hoofdbestanddeel van de ontlasting vormen.
Anatomische positie van de maag (midden en boven), relatief ten opzichte van de lengte, gerekend vanaf de neuspunt.
Colon of a female that died 223 days after her last meal.
Her death was due to an obstruction of the end of the ileum (right).
Faecal remains are still present.
Colon obduction Opengeknipte dikkedarm van een vrouwtje dat 223 dagen na haar laatste maaltijd aan een darmafsluiting aan het eind van de dunne darm (rechts) stierf. Resten ontlasting zijn nog in de dikke darm te zien.
Defecation usually occurs together with urinary discharge.
At such a moment the true size of the tail is evident.
True size of the tail Bij het ontlasten wordt meestal ook urine afgezet.
Daarbij is dan duidelijk te zien hoe kort de eigenlijke staart is.
Usual shape of the stools. Faeces Normale ontlasting.
Dried faeces, mainly composed of hair of the prey.
Some of the rat's whiskers are clearly visible.
Dried faeces Ingedroogde ontlasting. Deze bestaat voornamenlijk uit haren van de prooi.
Enkele snorharen van de rat zijn zichtbaar.
Picked dried out faeces.

Mainly hair and (centre) bacteria. Some nails, teeth and bones in addition (see below).
Picked faeces Uitgeplozen ingedroogde ontlasting.
eze bestaat hoofdzakelijk uit haren en bacterieën (centrum).
Daarbij komen nog enkele botjes, nagels en tanden (hieronder).
Detailed view.
Nails, plus some teeth and bones of the rat.
Picked faeces, detail Detail.
Nagels plus enkele tanden en botjes van de rat.
  Revised: January 24th, 2008  
List of picture series Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries