List of pictures Menu Lijst met fotoseries
Swallowing the prey / Verzwelgen van de prooi
5. Feeding a boa:
swallowing the prey
All pictures:  /  Alle foto's:
© A.A. Verveen
& E.M. Verveen-Keulemans
5. Voeren:
het verzwelgen van de prooi
When the first dead rat has been stricken the boa has to wait for the salivary glands to start functioning.
It "prays before the meal".
This interval lasts between four and sixty minutes.
Pray before swallowing prey Nadat de eerste dode rat is gepakt moet de boa wachten tot de speekselklieren gaan werken.
De duur van dit "bidden voor de maaltijd" varieert van vier tot zestig minuten.
The snake has to wait since all organs involved in digestion hypotrophy between meals to save on energy and matter. In the wild the intervals between successive catches of  prey average about two months. Pray before meal De boa moet dit doen omdat alle bij de vertering betrokken organen tijdens het lange interval tussen de maaltijden in omvang en functie teruglopen. Dit gebeurt om energie en materiaal te sparen. In het wild ligt er gemiddeld twee maanden tussen succesvolle vangsten.
Search for the site of ingestion.
The snout of the prey must be located for the snake to be able to swallow it
Search for the site of ingestion Het kopzoeken: de speurtocht naar de punt van de snuit van de dode muis. Tenzij de snuit al vóór ligt is dit nodig omdat de prooi (meestal) vanaf dat punt naar binnen wordt gewerkt
Suspended from a branch the boa is searching for the site of ingestion. Search for the site of ingestion Kopzoeken, hangend aan een tak.
The snout of a modern rabbit is often too round for the boa to easily locate it. The boa may sometimes search for an hour or so. The snake sometimes searches in vain. Typical snout shapes De snuit van een modern konijn is vaak te rond. De boa slaagt er soms niet in die te vinden en kan het na een uur zelfs helemaal opgeven. Een rat geeft de slang geen problemen.
When the snout has been located the prey is grasped at its head. Prey is grasped Nadat de snuit is gevonden wordt de dode prooi stevig bij de kop vastgepakt.
The two rows of teeth in the right upper jaws and in the right lower jaw are now visible. They usually are covered by the mucosa of the jaws. The single row of teeth of the lower jaw fits between the two upper jaw rows. Teeth are for grasping Nu zijn de tanden in de twee rijen van de rechter bovenkaak en de enkele rij in de rechter onderkaak goed te zien. Meestal zijn zij onder de slijmvliezen verscholen. De rij tanden van de onderkaak past tussen de twee tandrijen van de bovenkaak.
The prey is then drawn up in order to be carried in a sling The prey is drawn up De prooi wordt omhoog gebracht om in een lus te worden genomen
The prey is carried further upwards.
Note the fold in the neck of the snake.
The skin is adjusted to transversal extension, not to a longitudinal one.
Longitudinal fold / Lengteplooi
De prooi wordt verder omhoog getrokken.
Let op de lengteplooi in de huid van de boa.
De huid is ingesteld op uitrekking in de breedte (transversale uitrekking) en niet zozeer in de lengte.

The prey has now been caught in the sling and will be swallowed.

Some species of the birds, the other large group of reptiles, may also have to swallow their prey whole. This usually happens quickly and without much ado. Examples are the storks, herons, sea gulls, grebes, cormorants and pelicans.
In the sling De prooi ligt tenslotte in een kronkel en kan naar binnen worden gewerkt.

Die leden van de vogels, de andere grote reptielengroep, die hun prooi ook in hun geheel naar binnen werken, doen dit meestal vlug en onopvallend. Denk bijvoorbeeld aan de ooievaar, reigers, meeuwen, futen, aalscholvers en pelikanen.
The boa sometimes attempts to reduce the diameter of its prey by stretching it forcibly. Stretching the prey De boa rekt de prooi soms stevig uit om de doorsnee ervan wat te verkleinen.
The head has been ingested. The forelegs now have to be folded back. This may take some time. Swallowing in earnest De kop is naar binnen gewerkt. Nu moeten de voorpoten worden teruggebogen. Meestal kost dit de slang nogal wat tijd.
The forelegs have been surmounted.
One pad remains to be swallowed, however.
The rest is easier to ingest.
Forelegs about surmounted De voorpoten zijn genomen op één voetje na. Nu gaat het verder vlot.
The hindbody and legs form a thicker part of the body of the prey. The snake has to surmount the knees. Upcoming hindlegs De achterpoten vormen een dikker deel van het prooilijf. De knieën kunnen een obstakel vormen.
Similar situation, but this time in a sling with the snake suspended from a branch. In the sling Een vergelijkbare situatie, maar nu hangt de boa aan een tak en wordt de prooi in een kronkel vastgehouden.
The right and left jaws move separately from each other and alternate . Abdominal view. Alternate movement of the lower jaws De kaken bewegen onafhankelijk van elkaar en wisselen af tussen de rechter en de linker kaakhelften. Hier van de buikzijde af gezien.
The right jaw, seen at left, moved forward and extends beyond the skin. Lower right jaw extended De rechterkaak, hier aan de linkerkant te zien, is naar voren bewogen en steekt voor de huid uit.
Peristaltic movement of the neck. When a sizable part of the prey has been swallowed then the neck is able to aid ingestion.

The upper picture shows the neck folded over the prey. When the snake stretches its neck then the prey moves inward over a sizable distanceThis is visible on the lower picture.
Neck peristalsis aids ingestion Nek en hals peristalstiek. Zodra een belangrijk deel van de prooi naar binnen is gewerkt kunnen de spieren van de hals meehelpen de prooi verder naar binnen te duwen.

In de bovenste foto zien wij dat de hals over de prooi naar voren is geschoven. Na het strekken van de nek is op de onderste foto te zien dat de prooi hierdoor een flink eind naar binnen is getrokken.
The tips of both lower jaws are seen to extend past the outer skin. They are visibly apart from each other. It follows that there is no bony fixation between the lower jaws. Both tips of the lower jaws, detail De punten van beide onderkaken steken onder de huid uit naar voren. Het is duidelijk dat de uiteinden van de kaakhelften niet aan elkaar vast zijn gegroeid. 
The last hurdle has been taken and the boa has about finished  its task.
A large part of the left low jaw is visible.
The final hurdle has been takenr De laatste hindernis is genomen en de boa nadert het eind.
Er is een groot deel van de linker onderkaak te zien.
Similar situation, here suspended.
In this situation location of the snout of the prey is easy since it is clearly visible in the oesophagus.
Prey in oesophagus Idem, hangend aan een tak.
Zo is goed te zien waar de kop van de prooi zich in de slokdarm bevindt.
This picture shows how wide the boa ia able to stretch its mouth to swallow the prey. Wide opened mouth Hier is goed te zien hoe wijd de boa de bek kan opensperren om de prooi te verzwelgen.
The lower jaws are coloured green to show their extension. Wide lower jaws Om dit te laten zien zijn de onderkaken hier groen gekleurd.
The last bite. Only the tips of the toes of the handlegs are still visible as well as the tail of the prey.

Note the two rows of teeth in each half upper jaw. The single row of teeth of each lower jaw fits in between the two upper ones.

Also note the opening separating the upper jaws.
The final bite De laatste hap. Alleen de tenen van de achterpoten en de staart moeten nog naar binnen worden getrokken.

Let op de twee dubbele rijen tanden in de bovenkaak, waar de enkele rij van de onderkaak tussen in past.

Let ook op de opening tussen de twee helften van de bovenkaak.
Both lower jaws are dislocated. Both stick out to the sides, while the left one is extended downwards.
The snake need some time, afterwards, to reposition them.
Dislocated lowwer jaw Beide onderkaken zijn ontwricht en staan teveel naar buiten; de rechter ook naar beneden.
Na afloop heeft de slang even werk om beide kaken weer in hun goede rustpositie te plaatsen.
Only the tip of the tail remains. Note the windpipe as well as a dislocation of the left lower jaw. Windpipe Rest nog het puntje van de staart. De luchtpijp is zichtbaar, plus nog een dislocatie van de linker onderkaak.
The home stretch, seen from aside. The home stretch Het laatste loodje, nu van opzijn gezien.
Finished.
The snake's belly is full.
 It is time, now, to search for a safe resting place to digest the meal.
Prey in stomach De laatste rat is opgegeten en de buik is goed gevuld.
Nu gaat de boa op zoek naar een veilige rustplaats voor het verteren van de maaltijd.
  Revised: January 24th, 2008  
List of pictures Top  /  Naar boven Lijst met fotoseries